Diễn tập ứng phó không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai

Diễn tập ứng phó không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai

Ngày 02/4/2024, Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai tổ chức diễn tập kết hợp phòng đáy, thực binh đối với các tình huống ứng phó giả định sự cố trang thiết bị kỹ thuật dẫn đến phải thực hiện ứng phó không lưu. Công tác phối hợp giữa các Bộ phận đáp ứng đầy đủ những nội dung yêu cầu đã đặt ra.

Liên kết website