Ban lãnh đạo
Cục hàng không Việt Nam

Cục trưởng

Đinh Việt Thắng

Email: thangdv@caa.gov.vn
Phó Cục trưởng

Phạm Văn Hảo

Email: haopv@caa.gov.vn
Phó Cục trưởng

Hồ Minh Tấn

Email: hmtan@caa.gov.vn
Phó Cục trưởng

Đỗ Hồng Cẩm

Email: camdh@caa.gov.vn
Liên kết website