SWIM và các ứng dụng của nó giúp hướng tới một tương lai số thông minh của ngành Quản lý bay

SWIM và các ứng dụng của nó giúp hướng tới một tương lai số thông minh của ngành Quản lý bay

Hệ thống Quản lý thông tin mở rộng (SWIM), một phần cốt lõi trong các chương trình hiện đại hóa hàng không trên toàn thế giới.

Liên kết website