• Chương trình giám sát an toàn hàng năm / Annual National Surveillance & Inspection Program >>> (28/07/2016)

    Phù hợp với yếu tố trọng yếu số 7 về hệ thống giám sát an toàn hàng không, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam chuyển đổi phương thức giám sát an toàn từ định kỳ sang liên tục. Phần này bao gồm các yêu cầu kiểm tra và giám sát tối thiểu của Cục HKVN đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. ///In accordance with CE-7 of State Safety Oversight System in which CAAV has transfered from scheduled inspection to continous approach for surveillance and inspection. This item includes annual minimum national surveillance and inspection activities carried out by CAAV for relevant person and organizations.

Liên kết website