Hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến trên toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Liên kết website