Sửa đổi một số nội dung về chế độ nâng bậc lương với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Sửa đổi một số nội dung về chế độ nâng bậc lương với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Liên kết website