Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Liên kết website