Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020

Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư để thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Liên kết website