Một số nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Một số nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2020.

Liên kết website