Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 –Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Ba, 06/12/2022 - 13:45 GMT+7

Tại Hà Nội, trong hai ngày (05,06/12/2022), Đảng bộ Cục HKVN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Bộ GTVT. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục HKVN tham dự Hội nghị.

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".


 
Các cán bộ, đảng viên tham dự học tập quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

 

Với trách nhiệm cao của Đảng ủy Cục HKVN trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nội dung nói trên sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website