“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"

Thứ Sáu, 27/01/2023 - 08:51 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch phong trào thi đua năm 2023 trong toàn Ngành giao thông vận tải.

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bộ Giao thông vận tải phát động Phong trào thi đua với chủ đề thi đua năm 2023 là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

 

Mục tiêu của kế hoạch là tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Giao thông vận tải, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

 

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phát huy trách nhiệm nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua phong trào thi đua phát hiện kịp thời, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong Kế hoạch này cũng đưa ra 12 nội dung và giải pháp thực hiện như: chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; chú trọng phát triển đa phương thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; triển khai đồng bộ các giải pháp về an toàn giao thông; tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn có ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đầu tư, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đẩy nhanh sắp xếp lại, xử lý tài sản công  là nhà và đất; đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với các đối tác quan trọng trong lĩnh vực GTVT; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ở Bộ GTVT; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ GTVT về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; quan tâm đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội -từ thiện, nhất là công tác tri ân-đền ơn đáp nghĩa…

 

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị mình cần xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan, đơn vị mình để phát động phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp nói trên.

 

Các cơ quan đơn vị thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động công đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website