Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 26/02/2024 - 08:27 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành Quyết định về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Theo đó, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Cục HKVN. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN);quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, Cục HKVN đưa ra chỉ tiêu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm công khai, minh bạch.

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí, lệ phí và thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định. Các đơn vị phải chủ động cân đối, sắp xếp nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở dự toán NSNN, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không được giao trong năm, số thực hiện năm trước, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chi cụ thể; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đồn thời hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác.


Trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, chỉ tiêu của Cục đưa ra trong năm 2024 tập trung tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Trưởng các phòng nghiệp vụ, chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục HKVN, trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án do mình quản lý, tham mưu thẩm tra, tham mưu phê duyệt thực hiện.

Rà soát các khoản tạm ứng đảm bảo việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật; hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo chất lượng và tiến độ của công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch được Bộ GTVT giao.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu. Từ đó kịp thời phát hiện ra những sai phạm và tránh thất thoát, lãng phí. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

(Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Nhà nước).

Trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, năm 2024, Cục đề ra chỉ tiêu triển khai thực hiện nghiêm Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức về quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán, quản lý, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công theo đúng quy định; tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được Bộ GTVT giao; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị do nhà nước đầu tư, quản lý.


Đồng thời rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan và tổ chức xử lý tài sản công theo đúng pháp luật không để lãng phí, thất thoát tài sản công.


Trong việc tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Cục HKVN đưa ra chỉ tiêu thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.


Ngoài ra, cần tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm các nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc; minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website