Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Thứ Năm, 10/12/2020 - 09:45 GMT+7

Phó Thủ tưởng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định Phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý tại 22 cảng hàng không, sân bay không tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị để cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm đại diện chủ sở hữu.

Về phương án, Chính phủ giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn từ ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ GTVT quyết định Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để bàn giao cho ACV quản lý, sử dụng, khai thác ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành, Bộ GTVT có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản bàn giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung trong Danh mục với đầy đủ thông tin về giá trị tài sản để thực hiện việc hạch toán, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. 

 Về phương thức khai thác, Chính phủ giao ACV là đơn vị quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đúng mục đích, công năng của tài sản; không được chuyển nhượng, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng được giao.

Về cơ chế, nguồn vốn kinh phí thực hiện quản lý, bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do  ACV chịu trách nhiệm thực hiện. Nguồn thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do ACV được giao quản lý, được sử dụng để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng hàng không Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý…

Đối với Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Thủ tướng Chính phủ giao :

-  Cục HKVN thực hiện chức năng cơ quan quản lý nhà nước và nhà chức trách hàng không.

- Chủ trì, phối hợp cùng cùng ACV xây dựng, triển khai Quy chế phối hợp trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định, bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (thẩm tra kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do ACV trình, báo cáo Bộ GTVT phê duyệt; có ý kiến để ACV duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa định kỳ, phương án triển khai bảo trì).

- Chủ trì, phối hợp với ACV xây dựng giá quy ước để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản (nếu có) trình Bộ GTVT quyết định.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không không trong thời gian qua giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các phát sinh hoặc có điều chỉnh phù hợp để công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có hiệu quả, bảo đảm lợi ích nhà nước.

- Trong giai đoạn triển khai thực hiện Đề án, tổ chức đánh giá công tác giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo định kỳ hàng năm để có đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có); đồng thời tổng kết kinh nghiệm để có đề xuất phương án quản lý khai thác trong thời gian tiếp theo bảo đảm hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Nội dung chi tiết Đề án, xem tại đây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website