Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022

Thứ Sáu, 21/10/2022 - 13:47 GMT+7

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước Quý III/2022

 

  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ công văn số 10150/BGTVT-TC ngày 07/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015,

 

Cục Hàng không Việt Nam thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quý III/2022 (Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm)./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website