Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
3751/CT-CHK Chỉ thị về tăng cường lỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ công vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng. 01.09.2021
1594/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 27.08.2021
1562/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 23.08.2021
1533/QĐ-BGTVT Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 17.08.2021
21/CT-TTg Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn liền với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 05.08.2021
1307/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 15.07.2021
3033/CT-CHK Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn khai thác tàu bay 14.07.2021
2965/CT-CHK Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 08.07.2021
03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 29.06.2021
2657/CT-CHK Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn trong quá trình bảo dưỡng, bảo quản dừng bay 21.06.2021
1099/QĐ-BGTVT Kế hoạch thông tin, tuyên truyển cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải 17.06.2021
1177/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về vận chuyển hàng khóa trên khoang khách 17.06.2021
1175/QĐ-CHK Quyết định kiện toàn Hội đồng điều phối Slot tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 16.06.2021
1085/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021 16.06.2021
1175/QĐ-CHK Quyết định kiện toàn Hội đồng điều phối giờ hạ cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 16.06.2021
942/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 15.06.2021
1160/QĐ-CHK Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 14.06.2021
1159/QĐ-CHK Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung quy trình hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 14.06.2021
1121/QĐ-CHK Quyết đinh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục HKVN giai đoạn 2021-2025" 07.06.2021
1099/QĐ-CHK Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục HKVN 03.06.2021
Thông báo
Liên kết website