Trách nhiệm của các tổ chức trong hoạt động vận tải hàng không

Thứ Hai, 11/01/2016 - 10:46 GMT+7

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

Theo đó, các đối tượng có liên quan đến hoạt động vận tải hàng không theo Thông tư bao gồm: Cục HKVN; Cảng vụ hàng không; Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; Doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại; Doanh nghiệp cảng hàng không; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cục HKVN có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng và Nhà chức trách Hàng không theo quy định của pháp luật  về vận tải hàng không;  triển khai các chỉ thị, chỉ đạo của Bộ GTVT liên quan đến hoạt động vận tải hàng không; khuyến cáo kịp thời các tổ  chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về vận tải hàng không; Ban hành, thu hồi và công bố công khai  trên Trang Thông tin điện tử  Cục HKVN danh sách các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm liên quan đến hoạt động vận tải hàng không; Thông báo về năng lực, quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp hoạt động vị trí phụ trách quản lý lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; Triển khai các chỉ thị, chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục HKVN liên quan đến hoạt động  vận tải hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Khuyến cáo kịp thời các tổ chức cung cấp các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vận tải hàng không.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không chịu trách  nhiệm về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; Duy  trì điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không; Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay theo quy định; Thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển theo quy định; Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác đặt chỗ, bán vé; Thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tỷ lệ chậm, hủy chuyến; Thực hiện các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hàng không; Thực hiện các khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo và lưu trữ về vận tải hàng không theo quy định; Giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không của doanh nghiệp; Thực hiện trách nhiệm xử lý kỷ luật đối với cá nhân thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức.

                                    
Các doanh nghiệp cảng hàng không chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; Thực hiện các quy định về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; Thực hiện các khuyến, chế độ báo cáo thống kê, báo cáo và lưu trữ về vận tải hàng không theo quy định; Giải quyết khiếu nại và thực hiện trách nhiệm xử lý kỷ luật đối với cá nhân thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không chịu trách nhiệm về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ đáp ứng các  tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; Duy trì điều kiện được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không; Thực hiện các quy định về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; Thực hiện các khuyến, chế độ báo cáo thống kê, báo cáo và lưu trữ về vận tải hàng không theo quy định; Giải quyết khiếu nại và thực hiện trách nhiệm xử lý kỷ luật đối với cá nhân thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật và quy định của tổ chức.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2016./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website