Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Thứ Ba, 19/04/2022 - 20:31 GMT+7

Cục HKVN vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Theo đó, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được Cục HKVN đặt ra trong các lĩnh vực. Cụ thể.

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí, lệ phí và thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định. Các đơn vị phải chủ động cân đối, sắp xếp nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở dự toán NSNN, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không được giao trong năm, số thực hiện năm trước, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chi cụ thể như: văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng dầu, vật tư làm thẻ, phôi thẻ, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi mua sắm, sửa chữa, tài sản, trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng các dự án, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ...

 

Ngoài ra, cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và cắt giảm bình quân 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước so với năm 2021(không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) để tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid – 19.

 

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tập trung thực hiện một số nội dung: tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao; trưởng các phòng nghiệp vụ, chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án do mình quản lý, tham mưu thẩm tra, tham mưu phê duyệt thực hiện; tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả; đảm bảo chất lượng và tiến độ của công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch được Bộ Giao thông vận tải giao; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu. Từ đó kịp thời phát hiện ra những sai phạm và tránh thất thoát, lãng phí.


 
(Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong viêc sử dụng xe công, văn phòng phẩm).

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, cần triển khai đồng bộ Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn; tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, bảo đảm tài sản công sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức theo chế độ quy định; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, công khai, minh bạch; tổ chức rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan; tổ chức xử lý tài sản công theo đúng pháp luật không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

 

Trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động, thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

 

Cục HKVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của đơn vị mình trong đó cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website