Năm 2018, Cục HKVN tích cực thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ GTVT

Thứ Hai, 17/12/2018 - 16:52 GMT+7

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Cục HKVN đã triển khai xây dựng, báo cáo, trình Bộ GTVT phê duyệt và Bộ GTVT trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL đúng theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL được Bộ GTVT phê duyệt.Trong năm 2018, Cục HKVN đã tích cực thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính  phủ, Bộ GTVT: về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; về các dự án trọng điểm năm 2018 (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CHKQT Long Thành; phương án mở rộng và điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHKQT Tân Sơn Nhất; nâng cấp CHKQT Cam Ranh, Đưa CHKQT Vân Đồng vào khai thác; đôn đốc, chủ trì, tổng hợp, báo cáo việc triển khai, thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV); về các dự án nhà ga hành khách quốc tế CHKQT Đà Nẵng và Cam Ranh; dự án nhà để xe quốc nội CHKQT Tân Sơn Nhất...
Cục HKVN cũng đã hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án về việc sáp nhập Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh HKDD quốc gia vào Cục HKVN; Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN báo cáo Bộ GTVT theo quy định.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 07/01/2016; Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống khủng bố; tích cực chỉ đạo ACV xây dựng, trình Bộ GTVT Đề án thành lập Công ty TNHH MTV An ninh hàng không Việt Nam; thành lập và đưa Công ty vào hoạt động khi được chấp thuận của Bộ GTVT; tham mưu cho Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 05/7/2018 về việc đưa công trình Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đài kiểm soát không lưu, Đài ra-đa Nội Bài và công trình CHKQT Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu, Đài ra-đa Tân Sơn Nhất vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;...
Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm ANHK của ACV; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, khắc phục hạn chế, thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra toàn diện và báo cáo tiến độ thực hiện lên Bộ GTVT.
Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Hoàn thành xây dựng và ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề của Đảng ủy Cục HKVN về nâng cao chất lượng kỷ luật, kỷ cương hành chính của Cục HKVN; xây dựng Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cảng vụ HK.
Tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch (lần thứ 2); Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong đó đề nghị Bộ GTVT xem xét tiếp tục giao ACV quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm khu bay và một số phương tiện, thiết bị thuộc sở hữu của Nhà nước; Sự cần thiết, phương án xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Cục HKVN đã triển khai xây dựng, báo cáo, trình Bộ GTVT phê duyệt và Bộ GTVT trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL đúng theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL được Bộ GTVT phê duyệt. Kết quả thực hiện như sau: Đã ban hành 7 Văn bản QPPL; Đã trình Đề cương chi tiết, Dự thảo, chưa ban hành 8 Văn bản QPPL.
        Các VBQPPL do Cục HKVN soạn thảo trình Bộ GTVT đều thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trước và trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Cục HKVN đều tiến hành đánh giá nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, đánh giá tác động tới các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản.
Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết đã theo nề nếp; chất lượng công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh, đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật của ngành.
Cục HKVN đã xây dựng và trình bàn hành các Đề án theo đúng kế hoạch được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 3580/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017: Đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHK Đồng Hới giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030; Đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHK Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030; Đề án tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch.
Ngoài ra, Cục HKVN đã hoàn thành việc xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 03 quy hoạch chi tiết CHKQT: Vân Đồn; CHKQT Tân Sơn Nhất;  CHK Phan Thiết. Hiện Cục HKVN đang hoàn thiện các quy hoạch điều chỉnh: CHK Chu Lai, CHKQT Nội Bài.
V.P

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website