Kế hoạch hành động tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ công chức và quản lý biên chế ngành GTVT

Thứ Sáu, 26/06/2015 - 09:04 GMT+7

 Ngày 18/7, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành kế hoạch hành động số 192-KH/BCSĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ công chức và quản lý biên chế theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Tập trung xây dựng tác phong làm việc của công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại để đảm bảo sự quản lý điều hành thống suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Các nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, văn bản QPPL về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công khai  thủ tục hành chính đã ban hành; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính và các quy định hành chính, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức thực hiện các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng đã  ban hành; Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý công chức, viên chức; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý; tiếp tục tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, trong quy trình xử lý công việc của các đơn vị hành chính, giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với tổ chức và cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ và các Cục trực thuộc.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website