Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 01/05/2023 - 18:08 GMT+7

Thường xuyên rà soát tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đó là một trong những yêu cầu mà Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tăt là đơn vị), doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ GTVT (gọi tắt là doanh nghiệp) trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp PCTN, TC; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 

Bộ yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT; Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác PCTN, TC.

 

Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng về PCTN, TC bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù họp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tố chức, đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

 

Có sự phân công, phân cấp cụ thể, đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm trong xây dựng các quy chế, quy định và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thiết thực, khả thi, hiệu quả.

 

Việc triển khai thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong đó phải xác định nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, thời gian thực hiện.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ nội dung của Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý. Đồng thời tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; nêu cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 

Nội dung chi tiết của Kế hoạch, xem tại đây./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website