• Hệ thống luật hàng không / Vietnam Primary Legislation >>> (28/07/2016)

    Luật hàng không 2006 và các sửa đổi, bổ sung; phần này cũng bao gồm các luật khác có liên quan đến hoạt động hàng không và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực hàng không dân dụng. /// Vietnam Aviation Law and its amendments; other Laws concerning aviation activities and government Decrees for implementation of the law.///

Liên kết website