Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ

Thứ Ba, 04/04/2023 - 10:51 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023.

 

Cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

 

Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông vận tải; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của cơ quan, đơn vị liên quan đến cải cách hành chính.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính theo chuyên đề của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số…

 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình cũng như các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch nêu trên. Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và đề xuất về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website