Thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ Tư, 10/07/2013 - 11:58 GMT+7

 Trước yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính thống nhất trên phạm vi cả nước, ngày 05 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, Thủ tướng chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng các  cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đúng tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP kịp thời, thống nhất và hiệu quả; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác thủ tục hành chính.Tập trung sửa đổi, hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật , trong đó quy định trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc đánh giá tác động  thủ tục hành chính; trách nhiệm của tổ chức pháp chế  trong việc góp ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu chưa có  bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính  và ý kiến góp ý về quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi trách nhiệm được giao. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát và sửa đổi theo thẩm quyền các thủ tục hành chính  và quy định có liên quan  không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh  và đời sống của người dân hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định đối với những quy định vượt thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; kịp thời  xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website