Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Năm, 05/01/2023 - 15:09 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) năm 2023.

Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 

Về cải cách thể chế, năm 2023 Cục HKVN  tập trung triển khai thực hiện công tác tổng kết Luật HKDD Việt Nam; xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) lĩnh vực HKDD trình Bộ GTVT theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2023 của Bộ GTVT.  Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trong lĩnh vực HKDD để phát hiện và có hướng xử lý kịp thời các quy định chồng chéo, mâu  thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

 

Về cải cách thủ tục hành chính, sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC trong lĩnh vực  GTVT liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực HKDD trong quá trình thực hiện. Đồng thời thường xuyên, kịp thời công bố, cập nhật, công khai TTHC trong lĩnh hàng không theo đúng quy định, duy trì cập nhật TTHC tại trụ sở cơ quan Cục HKVN; tổ chức thực hiện tiếp nhận TTHC và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận  một cửa  và triển khai và thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong lĩnh vực HKDD.

 

Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị; xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục HKVN; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của Cục HKVN và tăng cường phân cấp, phân quyền và kiểm tra, xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra.

 

Trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện vị trí, khung năng lực cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng; đảm bảo người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; tổ chức triển khai các văn bản pháp luật quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình cải cách chính sách tiền  lương.

 

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công,  thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 đúng quy định. Thực hiện thẩm định phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày  21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Cục HKVN tiếp tục triển khai dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung  về cơ sở dữ liệu chuyên ngành hàng không (CSDL người điều khiển phương tiện  hàng không, CSDL phương tiện hàng không, CSDL trang thiết bị hàng không); đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, phục vụ chuyển đổi số của Cục HKVN.

 

Trong công tác chỉ đạo điều hành, Cục HKVN tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC bảo đảm khoa học, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung CCHC bảo đảm chất lượng và tiến độ; xử lý công việc của cơ  quan hành chính các cấp trên môi trường số, khuyến khích đẩy mạnh việc tổ  chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ…

 

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website