Thông báo về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 22/04/2022 - 08:43 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

         

 

THÔNG BÁO

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021

của Cục Hàng không Việt Nam

------------------------

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định 1055/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-CHK ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Cục Hàng không Việt Nam;


Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam, ngày 21/4/2022, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã ký ban hành Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.

 

 

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam đối với 46 thí sinh.

 

Kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam đối với 46 thí sinh.

 

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam đối với 12 thí sinh./.

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website