Thông báo huỷ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đã trúng tuyển nhưng không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thứ Sáu, 20/01/2023 - 05:17 GMT+7


     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023        

 

THÔNG BÁO

Về việc huỷ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-CHK ngày 12/10/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 4830/TB-CHK ngày 12/10/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022;

Cục Hàng không Việt Nam hủy kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng đối với 02 thí sinh đã trúng tuyển, nhưng không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022:

1.Ông Đỗ Đức Thắng, sinh ngày 04/4/1991, vị trí đăng ký dự tuyển Nhân viên Bảo vệ.

2. Ông Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 02/11/1973, vị trí đăng ký dự tuyển Nhân viên Bảo vệ./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website