Thông báo Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 05/11/2021 - 08:53 GMT+7

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

 

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-CHK ngày 03/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục HKVN thông báo tới các ông, bà có tên sau không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam (chi tiết theo Phụ lục đính kèm)./.

 

                                                                                                                                HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website