Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Năm, 08/06/2023 - 14:05 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải Bộ GTVT) vừa ký ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

 

Mục tiêu cụ thể

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

 

Quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách cải cách hành chính.

 

Nội dung tuyên truyền

-Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

-Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, cơ quan, đơn vị;

-Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Bộ, cơ quan, đơn vị;

-Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

 

Hình thức tuyên truyền

Thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng các phóng sự, video clips, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

 

Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Bộ, cơ quan, đơn vị…

 

Các giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan báo chí trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ, cơ quan, đơn vị.

 

Đồng thời, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí; tham gia xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng loại hình báo chí; nâng cao kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

 

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải với các bộ, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan thông tin, truyền thông, các tổ chức đoàn thể để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về cải cách hành chính; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về cải cách hành chính. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của Bộ, cơ quan, đơn vị (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin...). Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.../.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website