Thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng, cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay

Thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng, cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành một số văn bản quy định đến quản lý, sử dụng, cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.

Liên kết website