• Danh mục Đơn, Mẫu biểu an toàn bay // CAAV Flight Safety Form and Application (07/07/2017)

  Các Đơn, Mẫu biểu dưới đây được sử dụng đối với (The forms and applications hereafter used for): (1) Nhân viên hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay nộp hồ sơ xin cấp bằng, năng định và các sửa đổi, bổ sung cần thiết (PEL in aircraft operation and maintenance areas applied for licensing, rating and its revised or amendment); (2) Các Tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận, năng định, xin phê chuẩn và các đề nghị khác (ORG for Certificate, Specification, Approval and other proposed application); (3) Các mẫu báo cáo về Cục HKVN (Mandatory Occurrence Report and other required reports to CAAV)

 • Bộ quy chế an toàn hàng không / Vietnam Aviation Regulations >>> (01/07/2017)

  Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017. ///Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016, 2017.

 • Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2017 (08/03/2017)

  Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và 2016 đã được ban hành. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng đầy đủ các cập nhật các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của trong các phụ ước ICAO, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo và đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với các sửa đổi , bổ sung cho năm 2017.

 • Ngân Hàng Câu Hỏi thi NVHK/ CAAV Question Bank (02/01/2017)

  Ngân hàng câu hỏi thi cho AMT, Pilot and Dispatcher// Question Banks for AMT, Pilot and Dispatcher

 • Hệ thống luật hàng không / Vietnam Primary Legislation >>> (28/07/2016)

  Luật hàng không 2006 và các sửa đổi, bổ sung; phần này cũng bao gồm các luật khác có liên quan đến hoạt động hàng không và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực hàng không dân dụng. /// Vietnam Aviation Law and its amendments; other Laws concerning aviation activities and government Decrees for implementation of the law.///

 • Tài liệu hướng dẫn / Advisory Circulars >>> (28/07/2016)

  Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016. ///Advisory Circulars of CAAV to Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016.///

 • Chương trình giám sát an toàn hàng năm / Annual National Surveillance & Inspection Program >>> (28/07/2016)

  Phù hợp với yếu tố trọng yếu số 7 về hệ thống giám sát an toàn hàng không, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam chuyển đổi phương thức giám sát an toàn từ định kỳ sang liên tục. Phần này bao gồm các yêu cầu kiểm tra và giám sát tối thiểu của Cục HKVN đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. ///In accordance with CE-7 of State Safety Oversight System in which CAAV has transfered from scheduled inspection to continous approach for surveillance and inspection. This item includes annual minimum national surveillance and inspection activities carried out by CAAV for relevant person and organizations.

 • Văn bản về an toàn khác / Other safety information >>> (28/07/2016)

  Cục Hàng không Việt Nam có thể ban hành các chỉ thị về an toàn hoặc cung cấp các thông tin, khuyến cáo an toàn tới các tổ chức và cá nhân. Mục này cũng bao gồm các báo cáo an toàn hoặc đánh giá an toàn nhằm mục đích phổ biến các thông tin an toàn (băt buộc hoặc không bắt buộc) tới các tổ chức trong ngành hàng không. Mục này cũng bao gồm các thông tin về công tác báo cáo an toàn.///Safety information or directive issued by CAAV for temporary use or other requirements such as MOR and activities reports are included on this section. This section also intends for disseminating the safety recommendation to relevant person and organization.

Liên kết website