• Văn bản về an toàn khác / Other safety information >>> (28/07/2016)

    Cục Hàng không Việt Nam có thể ban hành các chỉ thị về an toàn hoặc cung cấp các thông tin, khuyến cáo an toàn tới các tổ chức và cá nhân. Mục này cũng bao gồm các báo cáo an toàn hoặc đánh giá an toàn nhằm mục đích phổ biến các thông tin an toàn (băt buộc hoặc không bắt buộc) tới các tổ chức trong ngành hàng không. Mục này cũng bao gồm các thông tin về công tác báo cáo an toàn.///Safety information or directive issued by CAAV for temporary use or other requirements such as MOR and activities reports are included on this section. This section also intends for disseminating the safety recommendation to relevant person and organization.

Liên kết website