Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

Thứ Tư, 10/01/2024 - 13:48 GMT+7

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-CHK ngày 14/02/2023;

Cục Hàng không Việt Nam thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thực hiện tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng, cụ thể:

Tháng Một: ngày 29; tháng Hai: ngày 26; tháng Ba: ngày 25; tháng Tư: ngày 19; tháng Năm: ngày 27; tháng Sáu: ngày 24; Tháng Bảy: ngày 29; tháng Tám: ngày 26; tháng Chín: ngày 30; tháng Mười: ngày 28; tháng Mười Một: ngày 25 và tháng Mười Hai: ngày 30.

Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì Cục trưởng ủy quyền cho 01 Phó Cục trưởng tiếp hoặc thay đổi lịch tiếp công dân và thông báo cho công dân biết.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia tiếp công dân cùng Cục trưởng theo Thông báo của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ nêu trên, Cục trưởng thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định.

Địa điểm tiếp công dân: tại Phòng tiếp công dân Cục Hàng không Việt Nam, số 119 đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thời gian tiếp: buổi sáng từ 08h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các công dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để liên hệ./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website