Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên là cần thiết

Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên là cần thiết

Việc đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng-an ninh, khai thác tiềm năng, lợi thế của Điện Biên về đất đai, phát triển kinh tế du lịch.

Liên kết website