THÔNG BÁO Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 25/10/2023 - 09:03 GMT+7

 

          BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

     CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

        HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

               

                                                                        Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-CHK ngày 14/8/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-CHK ngày 23/10/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam;

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục HKVN thông báo tới các ông, bà có tên sau không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website