Quy định mới về khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước

Thứ Sáu, 05/01/2018 - 11:10 GMT+7

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Đáng chú ý tại Nghị định này là nội dung  khoán kinh phí sử dụng tài khoản công. Việc khoán kinh phí này phải đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

Đối với khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ, việc khoán kinh phí được áp dụng đối với các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí. Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở giá thuê nhà ở phổ biến tại thị trường địa phương nơi đối tượng nhận khoán đến công tác phù hợp với loại nhà ở và diện tích nhà theo tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với đối tượng nhận khoán.

Đối với khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, đối tượng, phương pháp xác định mức khoán kinh phí sử dụng e ô tô được thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định  tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Kinh phí khoán  được thanh toán  cho người nhận khoán cùng với việc  chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí  khoán trong trường hợp  đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.


Đối với khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị, cán bộ, công chức và các đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị đăng ký  thực hiện khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị trang bị cho cá nhân phục vụ nhiệm vụ được giao. Kinh phí được thanh toán cho người nhận khoán cùng với lương hàng tháng.

Mức khoán được xác định như sau:

                          Mức giá máy móc, thiết bị theo    x   Tỷ lệ (%) hao mòn theo

                          tiêu chuẩn, định mức (đồng)                 chế độ quy định

Mức khoán=  --------------------------------------------------------------------------

(đồng/tháng)                                            12 tháng

Trong đó:

- Mức giá máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá mức giá quy định tại Quyết định của Thủ tướng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

- Tỷ lệ (%) hao mòn theo chế độ quy định được xác định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan nhà nước. Trường hợp máy móc, thiết bị áp dụng hình thức khoán không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thì tỷ lệ hao mòn  được xác định là 20%/năm.

Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công trong trường hợp tài sản liên quan đến bí mật nhà nước; cơ quan nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó được xử lý theo quy định của pháp luật. Không thực hiện trang bị tài sản công, không bố trí kinh phí vận hành,bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường hợp đã thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản./.

(Ban Biên tập)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website