Lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Thứ Năm, 18/11/2021 - 08:31 GMT+7

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay và không áp dụng đối với các cảng hàng không, sân bay được đầu tư, xây dựng theo phương thức đối tác công tư.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, việc lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay, bao gồmcông trình dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; công trình dịch vụ kỹ thuật hàng không; công trình dịch vụ suất ăn hàng không; công trình dịch vụ xăng dầu hàng không và các công trình dịch vụ phi hàng không.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay không áp dụng đối với các cảng hàng không, sân bay được đầu tư, xây dựng theo phương thức đối tác công tư.Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại Thông tư này gồm:

+ Hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được phê duyệt (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên; có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9  của Thông tư, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài. Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều 3 của Thông tư.

+ Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp: dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này; dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2021. Nội dung chi tiết xem tại mục “văn bản”./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website