Điểm mới trong tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức từ năm 2020

Thứ Hai, 17/08/2020 - 15:21 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại Nghị định mới (https://caa.gov.vn/van-ban/90-2020-nd-cp-23259.htm), công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Các tiêu chí chung khi đánh giá, xếp loại chất lượng công chức về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định 90.

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, quy định mới tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP đã bỏ tiêu chí "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận" khi đánh giá, xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 20 tháng 8 năm 2020. Bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ./.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website