Đảng ủy Bộ GTVT bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới của Đảng

Thứ Sáu, 11/08/2023 - 14:49 GMT+7

Ngày 10/8, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (đợt 2).

Tham dự đợt bồi dưỡng lần này là các đồng chí ủy viên các đảng bộ, chi bộ; ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở; cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 10 và 11/8/2023.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị này với mục đích bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT nhằm nâng cao chất lượng, đắp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh…

 


(Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị).

 

Theo đồng chí Đào Văn Tiến, năm 2023, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 về triển khai "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát"; công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số nội dung trong tâm khác.

 

Vì vậy, thông qua Hội nghị để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nằm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản trong các quy định của Đảng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực và kỹ năng hoạt động thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tinh hình mới.

 

Về nội dung của Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến cho biết, các đồng chí đại biểu sẽ được nghiên cứu, trao đổi 06 Chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT và Giảng viên của Trường Cán bộ quản lý GTVT trình bày, trao đổi giúp các đồng chí nắm vững, hiểu sâu một cách có hệ thống nhằm từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng Đảng; nhất là một số quy định, kết luận, chỉ thị, kế hoạch của Đảng khóa XIII và cấp ủy các cấp; về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

 

“Tôi đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các nội dung theo chương trình đề ra. Do có nhiều chuyên đề, nội dung của từng chuyên đề khá rộng và phong phú, vì vậy, bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức, các đồng chí phát huy tính chủ động, tự nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình”- Đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị.

 

Ngoài các nội dung trao đổi của các báo cáo viên, đồng chí Đào Văn Tiến cũng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nghiệp vụ công tác đảng ở các đảng bộ, chi bộ; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức lớp học, Trường Cán bộ quản lý GTVT thực hiện tốt nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT giao.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 06 Chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT và Giảng viên của Trường Cán bộ quản lý GTVT trình bày, cụ thể:

 

Chuyên đề 1: Phổ biến, quán triệt một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và một số văn bản khác do Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trình bày.

 

Chuyên đề 2: Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khái quát chung về tổng quan của Cục Đường bộ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam trình bày.

 

Chuyên đề 3: Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên  trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Khổng Nguyệt Anh, Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, Trường Cán bộ quản lý GTVT trình bày.

 

Chuyên đề 4: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chi thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Trường Cán bộ quản lý GTVT trình bày.

 

Chuyên đề 5: Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối”; Kết luận số 15-KL/ĐUK, ngày 13/4/2021 của Đảng ủy Bộ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT khóa XVIII về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ” do đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT trình bày.

 

Chuyên đề 6: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc do Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày.

 

Cuối Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT trao đổi, giải đáp những câu hỏi của học viên và các học viên làm bài thu hoạch tại lớp.

 

Một số hình ảnh tại đợt bồi dưỡng:(mt.gov.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
 • Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chung tay bảo vệ môi trường

  Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chung tay bảo vệ môi trường (17/11/2023)

  Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng vụ hàng không miền Nam tổ chức chương trình “Ra quân vệ sinh môi trường đoạn cống chảy qua đường Giải Phóng, Ba Vì, Sầm Sơn thuộc khu vực Phường 4, quận Tân Bình”.

 • Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (14/11/2023)

  Ngày 14 tháng 11, Đảng ủy Cục HKVN phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Bộ GTVT về quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (09/11/2023)

  Chiều ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Hàng không (Hà Nội) kết hợp trực tuyến tới 24 điểm cầu các cơ sở trong cả nước.

Liên kết website