Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Thứ Ba, 15/12/2020 - 15:25 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) Đinh Việt Thắng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó, kế hoạch triển khai bao gồm:

-Xây dựng, trình Bộ Giao thông vận tải ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục HKVN và Tổng công ty Cảng hàng không, sân bay (ACV) trong việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (KCHTHK):

+ Công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản KCHTHK;

+ Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản, công tác báo cáo, cơ sở dữ liệu, xử lý tài sản KCHTHK;

+ Công tác bảo trì tài sản, đầu tư xây dựng KCHTHK;

+ Công tác kiểm tra, giám sát;

+ Trách nhiệm của ACV.


- Xây dựng hoàn thiện văn bản QPPL về quản lý, sử dụng tài sản KCHTHK và các nội dung khác để triển khai thực hiện Đề án:

+ Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, bảo trì tài sản KCHTHK;

+ Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo trì tài sản KCHTHK;

+Xây dựng băn bản quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ khai thác tài sản KCHTHK để thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tài sản KCHTHK và thực hiện công tác đầu tư, nâng cấp tài sản KCHTHK.

-Triển khai kiện toàn tổ chức, nhân sự của Cục HKVN theo nhiệm vụ tăng thêm liên quan đến công tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTHK; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ GTVT trong phạm vi trách nhiệm của Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website