Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Tư, 26/07/2023 - 09:41 GMT+7

Cục HKVN đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên 07 nội dung: Chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số của Bộ GTVT.

Cục HKVN đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, xác định mục tiêu chung và nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực CCHC và quy định tiến độ thực hiện, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể và bảo đảm tiến độ, chất lượng Kế hoạch CCHC của năm.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN được xây dựng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch (01 Nghị định    04 Thông tư). Đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật HKDD (sửa đổi), Cục HKVN đã trình theo chỉ đạo của Bộ GTVT và đang tiếp tục theo dõi, báo cáo giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực (Quản lý cảng hàng không, sân bay; Quản lý hoạt động bay; An toàn hàng không; An ninh hàng không; Vận tải hàng không).

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản luôn được tiến hành đồng bộ, song song với quá trình soạn thảo VBQPPL. Thông qua hoạt động rà soát, Cục HKVN với tư cách cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện rà soát 100% văn bản liên quan đến Chương trình xây dựng VBQPPL. Qua đó phát hiện kịp thời và đã đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp để hoàn thiện VBQPPL, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật chuyên ngành và pháp luật chung, đảm bảo sự tuân thủ với các quy định, tiêu chuẩn của quốc tế và phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế -xã hội.

Ngoài ra, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa đã được thực hiện đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục HKVN. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện giải quyết TTHC.

Số lượng TTHC trên cổng Dịch vụ công của Bộ GTVT (https://dichvucong.mt.gov.vn/) tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 09/6/2023, Cục HKVN tiếp nhận tổng số 17.680 hồ sơ (trong đó: trong kỳ: 14.853 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua: 2.827 hồ sơ); đã giải quyết: 15.331 hồ sơ (trong đó có 14.861 hồ sơ giải quyết sớm hạn = 97%; 470 hồ sơ cập nhật trễ hạn trên Hệ thống Một cửa); đang giải quyết: 2.736 hồ sơ; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực: 8.146 kết quả; thanh toán trực tuyến: 1.154 hồ sơ.

 

Đối với công tác cải cách chế độ công vụ, đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội; kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, Cục HKVN tiếp tục thực hiện cải cách, hoàn thiện quy định theo thẩm quyền về chế độ công vụ, công chức, công tác cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Về triển khai Chính phủ điện tử, Cục HKVN tiếp tục thường xuyên cập nhật, nghiên cứu để nâng cấp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản và công việc trên môi trường mạng, trừ các hồ sơ và văn bản mật. 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý sử dụng hiệu quả chứng thực chữ ký số chuyên dung Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hoá, xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin của Cục HKVN. Duy trì vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ cuộc họp trực tuyến của Cục HKVN đảm bảo chất lượng….

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ có lúc, có cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của công tác CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức chưa thường xuyên; còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC.


Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Cục HKVN tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng VBQPPL theo Chương trình xây dựng năm 2023 của Bộ GTVT đảm bảo tiến độ và chất lượng văn bản. Hoàn thiện xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số theo hướng dẫn của Bộ GTVT; xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung lĩnh vực HKDD; phát triển các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, quản lý chuyên ngành hướng tới quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số; thúc đẩy xây dựng các ứng dụng đa lĩnh vực như vận tải -logistics, an toàn giao thông... đóng góp vào Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách, hoàn thiện quy định theo thẩm quyền về chế độ công vụ công chức, công tác cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ…/.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website