Cắt giảm, đơn giản hóa Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hàng không năm 2022

Thứ Năm, 08/12/2022 - 17:05 GMT+7

Ngày 28/02/2022, Cục trưởng Cục HKVN đã ký Quyết định số 388/QĐ-CHK ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo đó, trên cơ sở tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021, Cục HKVN tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa 10% số quy định và chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý theo yêu cầu của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Năm 2022, Cục HKVN đã chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ ban hành 01 Nghị định và 02 Thông tư liên quan đến việc cắt giảm các TTHC và đơn giản hóa các TTHC. Cụ thể:

+ Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng (sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị định số 68/2015/NĐ-CP; Nghị định số 92/2016/NĐ-CP; Nghị địnhsố 07/2019/NĐ-CP; Nghị định số 89/2019/NĐ-CP; Nghị định số 05/2021/NĐ-CP. Trong đó cắt giảm 01 điều kiện và đơn giản hóa 39 TTHC (09 TTHC tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 và 30 TTHC ngoài phương án).

+ Thông tư 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/05/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Trong đó, cắt giảm 01 TTHC theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021.

+ Thông tư 11/2022/TT-BGTVT ngày 30/06/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, trong đó đơn giản hóa 05 TTHC theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021.

Như vậy, tổng số TTHC trong lĩnh vực HKDD tại thời điểm này đã hoàn thành 100% theo Phương án  được Thủ tướng phê duyệt  tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021, đơn giản hóa  được 21 TTHC và 02 điều kiện kinh doanh HKDD (trong đó trình bổ sung ngoài phương án đơn giản hóa 30 TTHC).

Tính đến nay Lĩnh vực hàng không dân dụng đã thực hiện đơn giản hóa 50% số lượng TTHC (51/102 TTHC) (trong đó 30% trình bổ sung ngoài phương án).

(Phòng Pháp chế- Hợp tác quốc tế)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website