Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
633/QĐ-CHK Quyết định về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý trên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo hành lý lên tàu bay. 27.04.2016
633/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay 27.04.2016
1281/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam 26.04.2016
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng 08.04.2016
03/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 31.03.2016
362/QĐ-CHK Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 16.03.2016
331/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay 10.03.2016
193/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 03.02.2016
01/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 01.02.2016
121/QĐ- BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 14.01.2016
85/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không 31.12.2015
2581/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam trên Internet 26.11.2015
91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 24.11.2015
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23.11.2015
2529/QĐ-CHK Quyết định số 2529/QĐ-CHK ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc công bố Quyết định tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay" 18.11.2015
6079/CT-CHK Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đào tạo, cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay 10.11.2015
102/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 20.10.2015
08/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 19.10.2015
92/2015/NĐ-CP Nghị định về an ninh hàng không 13.10.2015
06a/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất về Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ 05.10.2015
Thông báo
Liên kết website