Định hướng sinh hoạt chi bộ tháng 12/2016

Thứ Hai, 05/12/2016 - 17:42 GMT+7

Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 12/2016 trong Đảng bộ Bộ GTVT.

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG SINH CHI BỘ THÁNG 12 NĂM 2016 TRONG ĐẢNG BỘ BỘ GIAO THỒNG VẬN TẢI
 
1. Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 12/2016 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân).Đánh giá tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tháng; kiểm điểm đảng viên thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công.
2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực với chi bộ và đảng viên), tập trung vào các nội dung:
- Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đặc biệt là: Nghị quyết số 04-NQ/TW; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công văn số 1825-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW.
- Các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp.
3. Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng 12/2016 theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.
4. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
- Triển khai thực hiện hướng dẫn phân loại tổ chức đảng và đảng viên 2016 (theo công  số 303CV/ĐU ngày 10/11/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2016).
- Công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch; Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể...
- Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của chi bộ.
Trên đây là định hướng một số nội dụng trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12/2016, đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website