• Chậm hủy chuyến ngày 05/8/2015 (11/08/2015)

 • Chậm hủy chuyến ngày 04/8/2015 (11/08/2015)

 • Chậm hủy chuyến ngày 03/8/2015 (11/08/2015)

 • Chậm hủy chuyến ngày 02/8/2015 (11/08/2015)

 • Chậm hủy chuyến ngày 01/8/2015 (11/08/2015)

 • Thống kê số lượng chậm hủy chuyến 7 tháng đầu năm 2015 (07/08/2015)

 • Ngày 9/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 9/2/2015 đến 6h59 ngày 10/2/2015

 • Ngày 8/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 8/2/2015 đến 6h59 ngày 9/2/2015

 • Ngày 7/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 7/2/2015 đến 6h59 ngày 8/2/2015

 • Ngày 6/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 6/2/2015 đến 6h59 ngày 7/2/2015

 • Ngày 5/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 5/2/2015 đến 6h59 ngày 6/2/2015

 • Ngày 4/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 4/2/2015 đến 6h59 ngày 5/2/2015

 • Ngày 3/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 3/2/2015 đến 6h59 ngày 4/2/2015

 • Ngày 2/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 2/2/2015 đến 6h59 ngày 3/2/2015

 • Ngày 1/2/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 1/2/2015 đến 6h59 ngày 2/2/2015

 • Ngày 31/1/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 31/1/2015 đến 6h59 ngày 1/2/2015

 • Ngày 30/1/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 30/1/2015 đến 6h59 ngày 31/1/2015

 • Ngày 29/1/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 29/1/2015 đến 6h59 ngày 30/1/2015

 • Ngày 28/1/2015 (12/02/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 28/1/2015 đến 6h59 ngày 29/1/2015

 • Ngày 27/12/2014 (29/01/2015)

    Thống kê số liệu chậm, hủy chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam từ 7h00 ngày 27/1/2015 đến 6h59 ngày 28/1/2015

Liên kết website