Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1540/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 23.11.2022
5706/CT-CHK Chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 18.11.2022
5660/CT-CHK Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm hoạt động bay trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 15.11.2022
1504/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT. 14.11.2022
1486/BGTVT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Bộ Giao thông vận tải 11.11.2022
2511/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (ban hành lần 3) 11.11.2022
Phụ lục 1-6 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2511/QĐ-CHK về Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB. 11.11.2022
Phụ lục 7A -B1 Quyết định số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7B Quyết định số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7C 11-19 Quyết định số 2511/QĐ-CHK Phụ lục của Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7C 1-5 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
7 C 6 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7C7 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7C 8-10 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7 D-G QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 8.1 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 8.3 QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục QĐ 2511 Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục QĐ 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Phụ lục 7 của QĐ số 2511/QĐ-CHK Phụ lục kèm Quyết định số 2511/QĐ-CHK ngày 11/11/2022 ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác CHK,SB 11.11.2022
Liên kết website