Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
76/QĐ-BGTVT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 25.01.2024
229/QĐ-CHK Quyết định Ban hành Chương trình công tác và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 25.01.2024
174/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế bay (Phiên bản 02) trong khu vực sân bay Điện Biên 19.01.2024
QC174 Quy chế bay (Phiên bản 02) trong khu vực sân bay Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-CHK 19.01.2024
168/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn nguyên tắc yếu tố con người trong hoạt động khai thác cảng hàng không (ban hành lần 1)-(Guidance on Human factors principles in Airport Operations). 19.01.2024
168/STHD Sổ tay hướng dẫn nguyên tắc yếu tố con người trong hoạt động khai thác cảng hàng không (Guidance on Human factors principles in Airport Operations) - ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-CHK ngày 19/01/2024. 19.01.2024
65/QĐ-BGTVT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 19.01.2024
123/QĐ-CHK Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn - Cấp giấy phép Nhân viên khai thác đài hàng không (HF A/G) 15.01.2024
123/QD-CHK DECISION Promulgating Manual of Standard - Licensing of Aeronautical Station Operator 15.01.2024
123/QD-CHK MANUAL OF STANDARDS - Licensing of Aeronautical station operator 15.01.2024
03/2024/NĐ-CP Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/1/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 11.01.2024
52/2023/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 31.12.2023
42/2023/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hà 29.12.2023
1759/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023. 29.12.2023
PL1.QĐ1759 Phụ lục I- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành một phần tính từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2023 của Bộ GTVT. 29.12.2023
PLII.QĐ 1759 Phụ lục II -Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành toàn bộ tính từ tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 - ban hành kèm theo QĐ số 1759/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2023. 29.12.2023
3084/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn quy trình đánh giá danh mục không đáp ứng trong quá trình phê duyệt tài liệu khai thác sân bay (ban hành lần 4)- Decided to issue the Manual of non-compliance list assessment process during aerodrome manual approval 27.12.2023
3084/QĐ-CHK Sổ tay Hướng dẫn Quy trình đánh giá danh mục không đáp ứng trong quá trình phê duyệt tài liệu khai thác sân bay (ban hành lần 4) -Manual of non-compliance list assessment process during aerodrome manual approval 27.12.2023
7287/TB-CHK Thông báo về việc công bố cập nhật độ dài đường bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam 18.12.2023
2805/QĐ-CHK Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 14.12.2023
Liên kết website