Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Ba, 22/11/2022 - 09:16 GMT+7

Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN).

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Cải cách thể chế

-Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về hàng không dân dụng (HKDD) gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững ngành HKDD, thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển; hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội trong lĩnh vực HKDD;

-Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực HKDD; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực HKDD để phát hiện và có hướng xử lý kịp thời các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

-Đổi mới, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của Cục HKVN; kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực HKDD.

-Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực HKDD.

Cải cách thủ tục hành chính

- Rà  soát,  cắt  giảm,  đơn  giản  hóa, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực HKDD; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến năm 2025, tất cả các kết quả giải quyết thủ tụchành chính còn hiệu lực trong lĩnh vực HKDD đều được số hóa.

-Tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp trong xây dựng, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính lĩnh vực HKDD;

-Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

-Tham gia rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan hành chính phải thực hiện nhằm khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

-Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự  nghiệp  công  lập;  khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

-Nghiên  cứu ứng  dụng  mạnh  mẽ  các  tiến  bộ  khoa  học    công  nghệ,  ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.Cải cách chế độ công vụ

-Tiếp tục tham gia nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy định về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

-Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

-Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm.

-Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm...

Cải cách tài chính công

-Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, tài sản và các văn bản có liên quan để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp về tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi Cục HKVN.

-Triển khai cơ chế tài chính mới khi được cấp thẩm quyền ban hành đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

-Triển khai thực hiện các chính sách đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Cục HKVN.

Tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải

-Hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường mạng nhằm tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục HKVN, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an ninh an toàn thông tin mạng tại Cục HKVN.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng, dữ liệu số, hạ tầng chia sẻ dữ liệu số; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo và phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Công tác chỉ đạo điều hành

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính bảo đảm khoa học, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung cải cách hành chính bảo đảm chất lượng và tiến độ; xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

-Tăng cường tập trung nguồn lực, tài chính và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các chương trình hoạt động cải cách hành chính được tuyên truyền bằng nhiều hình thức…/.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website