Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thứ Sáu, 26/06/2015 - 09:04 GMT+7

 Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính  theo quy định của Bộ Nội vụ. 
 
Kết quả cải cách hành chính hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.
alt image
 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tát cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đai.
 
Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương kết nối Cổng thông tin điện tử Chính phủ với các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , hình thành mạng Thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo,  điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong Quý IV của năm.
 
Ngoài ra, các Bộ,cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án cải cách hành chính quy mô quốc gia được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP./.