Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Thứ Ba, 15/01/2013 - 21:04 GMT+7

 Ngày 03/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án nhằm xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng bộ, từng tỉnh. Đồng thời, xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát và hàng năm công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

Đối với chỉ số hành chính cấp Bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần, Cụ thể là: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính gồm 6 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ có 6 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính gồm 3 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 5 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Hiện đại hóa hành chính gồm 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần.

Ngoài ra, Đề án cũng đưa ra bốn giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định CCHC; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; Bố trí công chức thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính và bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính.

Các Bộ triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của mình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Giai đoạn 2013-2015 triển khai xác định Chỉ số CCHC, sơ kết việc triển khai xác định chỉ số CCHC để điều chỉnh bổ sung. Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục triển khai tiếp tục thực hiện xác định Chỉ số CCHC, nghiên cứu các giải pháp để triển khai áp dụng có  hiệu quả trong việc xác định Chỉ số CCHC và tổng kết việc triển khai xác định chỉ số CCHC để đề xuất việc hoàn thiện.

Việc ban hành Đề án trên hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương ./.