Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính -ngân sách nhà nước

Thứ Sáu, 28/07/2023 - 08:07 GMT+7

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước, thực hiện nghiêm các chính sách thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường việc chấp hành các kỷ luật, kỷ cương về tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao. Tuyệt đối không tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đã được giao từ nhiệm vụ chi này sang nhiệm vụ chi kháckhông đúng thẩm quyền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, động thổ, khởi công, khánh tiết, công tác nước ngoài...và các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết…

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; quản lý các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định. Không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa có chủ trương ban hành…

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính -ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức. thực hiện quản lý tài sản công theo đúng quy định.


Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính -ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.(Ảnh minh họa)

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục trưởng các Cục thuộc Bộ có trách nhiệm đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định .

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tổ chức việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc chậm triển khai kế hoạch sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được phê duyệt.

Đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước mà chưa sử dụng hết công suất, việc cho cơ quan nhà nước khác sử dụng chung để phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng chế độ kế toán nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán và gửi báo cáo tự kiểm tra cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về cơ quan thanh tra, kiểm toán và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.