Hồ sơ lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: số 81/2014/TT-BGTVT; số 14/2015/TT-BGTVT và số 33/2016/TT-BGTVT.

Thứ Sáu, 10/03/2023 - 14:34 GMT+7

Hồ sơ lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014;  Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015; Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 liên quan đến vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, bồi thường ứng trước không hoàn lại và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.