Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Thứ Ba, 14/02/2023 - 08:34 GMT+7

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:
- Văn bản số 646/CHK-TC ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Cục HKVN báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2023;
- Quyết định số 239/QĐ-CHK ngày 13/02/2023 của Cục HKVN về công bố công khai sô liệu giao dự toán NSNN năm 2023;
- Phụ lục kèm theo Quyết định số 239/QĐ-ngày 13/02/2023 của Cục HKVN về công bố công khai sô liệu giao dự toán NSNN năm 2023