Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN- 10 tháng năm 2022

Thứ Sáu, 10/02/2023 - 10:11 GMT+7

Tổng hợp số liệu khái thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN- 10 tháng năm 2022